Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

A weboldal üzemeltetője a Semmelweis Egészségügyi Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1085 Budapest, Üllői u. 26., cégjegyzékszám: 01-09-879749, adószám: 13916974-2-42, képviselője: Kovács Róbert ügyvezető igazgató), a továbbiakban: Adatkezelő vagy Szolgáltató.

A weboldal megtekintésével Ön elfogadja az ezen az oldalon meghatározott feltételeket. Kérjük, hogy hagyja el weboldalunkat, ha ezekkel a feltételekkel nem ért egyet.

Szerzői jog

A weboldal szerzői jogvédelem alá tartozik. Az üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a tartalom egészét vagy egyes részeit bármely formában átruházni, terjeszteni, reprodukálni vagy a saját személyes használatot meghaladó mértékben tárolni, kinyomtatni, azokat másnak nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni. Tilos továbbá a weboldalon található fotóknak, szöveges közléseknek, valamint más megjelenítéseknek reklámozási célú, vagy bármilyen egyéb formában történő felhasználása.

Információk

A weboldalon megjelenő valamennyi információ, adat, feltétel, meghatározás vagy leírás kizárólag tájékoztatásul szolgál, és nem minősül ajánlattételnek.

A felelősség kizárása

A weboldal üzemeltetője nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek

 • a weboldal használatával kapcsolatosak,
 • a weboldal használatából, használatra képtelen állapotából származnak,
 • a weboldal nem megfelelő működéséből, hiányosságából, hibájából, üzemzavarból, információtovábbítási késedelemből, vírusból vagy más rosszindulatú kódból, vagy az adatátviteli út hibájából keletkeznek.

Más által rendelkezésre bocsátott anyagok

Az üzemeltetőt nem terheli felelősség olyan, harmadik személy által létrehozott vagy közzé tett anyagokért, információkért, amelyek a weboldalhoz kapcsolódnak.

Személyes adatok védelme a betegellátás során

Azzal, hogy Ön az üzemeltető részére bármely személyes adatát akár a weboldal on-line rendszerének használatával, akár a weboldalon feltüntetett e-mailben elküldi, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy az elküldött adatot az Üzemeltető - legfeljebb az adatrögzítéstől számított öt évig - a következők szerint kezelje:

 • Az üzemeltető az on-line bejelentkezési formulához vagy e-mail címhez kapcsolódóan az Ön által megadott adatokat az Önnel történő kapcsolattartási célokra felhasználhatja a minél gyorsabb és zavartalanabb betegellátása érdekében.
 • Ha Ön egészségügyi adatot küld a részünkre, azt az üzemeltető kizárólag a betegellátás szervezése céljából használja fel, majd ellátását követően törli. Adattovábbítás kizárólag ezen célból az Üzemeltetővel szerződéses kapcsolatban álló orvosok, egészségügyi intézmények részére történik.
 • Ön adatainak megadásakor feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy az ellátásával kapcsolatos adatokat kizárólag a fent leírt célból a fenti körbe továbbítsuk. ;Ön ezen hozzájárulását írásban, elektronikus úton bármikor visszavonhatja. Hozzájárulásának visszavonása esetén adatait haladéktalanul töröljük
 • Tájékoztatjuk, hogy a honlap látogatása során az Ön számítógépének IP címét és a böngésző szoftvertől függő egyes adatait a honlapra vonatkozó kéréseket kiszolgáló informatikai rendszerünk látogatottsági statisztikák készítése és a rosszindulatú informatikai támadások vagy próbálkozások beazonosítása végett gyűjti, és 12 hónapig tárolja.
 • Kijelentjük, hogy az Ön által az Interneten keresztül megadott személyes jellegű adatokat ugyanolyan biztonsági fokozatú védelemmel kezeljük, mint az egyéb úton rendelkezésre bocsátott adatokat.
 • Kijelentjük, hogy a rendelkezésre bocsátott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv) ; rendelkezéseit maradéktalanul megtartva kezeljük. Az Ön által megadott adatok közül az Ön személyére, adataira, üzleti tevékenységére, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást a jogszabályok által előírt üzleti titokként kezeljük.
 • Fokozottan védett adatként kezeljük az egészségügyi és személyes adatok védelmére vonatkozót, 1997. évi XLVII, tv. tv. alapján egészségügyi adatnak minősülő adatait.
  Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését.

Adatbiztonságra vonatkozó nyilatkozat

Az adatokat védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében külön védelmi intézkedéseket teszünk. Munkatársaink és szerződő partnereink az adatkezelés során az elvárható legnagyobb gondossággal járnak el az adatok hitelessége, megőrzése és az illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében.
Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.
Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés
teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím

Az adatkezelés/gyűjtéscélja:

 • a megrendelések teljesítése és számlázás
 • a szolgáltatás hatékony nyújtása
 • Közvetlen üzletszerzés (hírlevél). Ez utóbbit az Üzemeltető kizárólag az érintettel által adott a hozzájárulás visszavonásáig végzi.

A fizetések teljesítéséhez a Szolgáltató az OTP fizetési rendszerét veszi igénybe.

A tárhelyszolgáltatást adatfeldolgozóként KingSol Kft. (1139 Budapest, Forgách utca 19.) végzi.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

 • Adatkezelő munkatársai
 • A fent megjelölt adatfeldolgozók

Az adatkezelés időtartama: a profil adatai a regisztráció fennállásáig, a számlázással kapcsolatos adatai a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli az Adatkezelő.

A felhasználó kérelmezheti az adatkezelőnél:

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről
 • személyes adatainak helyesbítését
 • személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Hírlevél

A hírlevélre történő feliratkozás a regisztrációval együtt, automatikusan történik. A feliratkozott felhasználók részére az adatkezelő elektronikus hírlevél formájában ajánlatokat, tájékozatókat küld. Az Adatkezelő a regisztrációkor vagy azt követően a felhasználói fiók beállítása során adott hozzájárulása alapján az Ön részére a fiókjával és vásárlásaival kapcsolatban, továbbá a weboldal és annak a szolgáltatásait érintő változásokról, valamint reklám és promóciós céllal tájékoztatókat, üzeneteket küldhet az Ön által megadott telefonszámra vagy e-mail címre. Az üzenet alján található leiratkozásra utaló linkre történő kattintással, vagy az üzenetben megadott egyéb módon bármikor jelezheti, hogy a továbbiakban nem tart igényt ezen üzenetekre.

A hírlevél üzemeltetése során az Infotv rendelkezései mellett, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. Törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. tv. rendelkezéseinek betartásával járunk el.

Tájékoztatjuk arról, hogy az oldalon és annak aloldalain történő bármely adat megadása egyben hozzájárulás ahhoz, hogy az adatokat az oldal fenntartója a jogszabályok keretein belül kezelje és felhasználja közvetlen kapcsolattartás és üzleti információk továbbadása céljára. Az oldal látogatásával egyben egyetért azzal, hogy adatokat szolgáltasson az oldal fenntartója számára, tudomásul véve azt, hogy az egyes weboldalak látogatásának feltétele az oldalak tartalmának megfelelő személyes adatok önkéntes szolgáltatása. Amennyiben akként dönt, hogy a kért személyes információt nem adja meg, úgy lehetséges, hogy nem fér hozzá az oldal bizonyos részeihez.
A hírlevél üzemeltetése során az alábbi adatait kezeljük: név, e-mail cím

Adatok módosítása, törlése, jogorvoslat

A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, weboldalra belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.

Az adatkezelőhöz küldött módosítási kérelem esetén, az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat.html) fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt érhető el: www.njt.hu

Kérjük, hogy az adatvédelemmel, adatkezeléssel, nyilvánossággal és adatbiztonsággal kapcsolatos kérdéseivel keresse meg munkatársainkat. Az oldalon megadott adatainak kezelésére a honlap üzemeltetője, a Semmelweis Egészségügyi Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság jogosult. Az adatok gyűjtése és kezelése során az üzemeltető és az általa megbízott minden esetleges harmadik személy a vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartásával jár el.

Tájékoztatás a jogorvoslati lehetőségekről:

Az Infotv. alapján Önt az alábbi jogorvoslati lehetőségek illetik meg:

Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

21. § (1) Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
(2) Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
(3) Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
(4) Ha az érintett az adatkezelőnek a (2) bekezdés alapján meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a (2) bekezdés szerinti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – a 22. §-ban meghatározott módon bírósághoz fordulhat.
(5) Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, a (3) bekezdés alapján történő értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében – a 22. §-ban meghatározott módon – bírósághoz fordulhat
(6) Ha az adatkezelő a (3) bekezdés szerinti értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről az adatkezelőtől, amely felvilágosítást az adatkezelő az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.
(7) Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Bírósági jogérvényesítés

22. § (1) Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
(2) Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A 21. § (5) és (6) bekezdése szerinti esetben a részére történő adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.
(3)7 A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
(5) Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve a 21. §-ban.

A Szolgáltató elérhetősége:

SEMMELWEIS Egészségügyi Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1085 Budapest, Üllői út 26.
Kapcsolattartásra szolgáló e-mail elérhetőség: info@semmelweiskft.hu
Nyilvántartja: A Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság a 01-09-879749 cégjegyzékszámon
Adószám: 13916974-2-42
Belső adatvédelmi felelős elérhetősége:
Név: Kovács Róbert
info@semmelweiskft.hu

Az weboldal használója a róla kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés jogalapjáról és céljáról történő felvilágosítást postai úton kérhet (adatkezelő nevét és címét ld. fentebb). A kérelemre az adatkezelő ésszerű határidőn belül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 30. napon köteles a kért tájékoztatást megadni. Az ugyanazon témában egy éven belüli ismételt kérelem esetén a tájékoztatásra vonatkozóan az adatkezelő költségtérítésre jogosult.
A Szolgáltató adatkezelési tevékenysége az 1992. évi LXIII. tv. 29. § törvény értelmében az alábbi azonosítószám alatt kerültek nyilvántartásba:

Regisztráció: NAIH-118853/2017.

Adatvédelmi törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu

 

Utolsó frissítés: 2017. április 17.

Az esetek többségében megelőzhető a fogvesztés

A fog- és ínybetegségek kialakulása megelőzhető, rendszeres, félévenkénti fogászati kontrollal és a helyes fogmosási technika elsajátításával

Semmelweis Kft. a 17. FINA Világbajnokságon – videók

A 17. FINA Világbajnokság orvosi biztosítását a Semmelweis Egészségügyi Kft. látta el. Tekintse meg az interjúkat az orvosi ellátást biztosító szakemberekkel!

Top
Ez a weboldal sütiket használ.
Az európai uniós jogszabályok értelmében kérem, engedélyezze a sütik használatát, vagy módosítsa adatvédelmi beállításait!
OKTovább olvasom