ÁSZF

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek - Egészségügyi szolgáltatási szerződéshez 

A Semmelweis Egészségügyi Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, továbbiakban, mint Szolgáltató, valamint a Szolgáltatást igénybe vevő, mint Ügyfél (továbbiakban együttesen: Felek) között létrejött egészségügyi szolgáltatás nyújtására vonatkozó egyedi szerződésre amennyiben a Felek írásban másként nem rendelkeznek a jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (a továbbiakban: ÁSZF) az irányadók. A jelen ÁSZF az egyedi szolgáltatási szerződés részét képezi.
A Szolgáltató tevékenységét elsősorban a Semmelweis Egyetem Klinikáinak, orvosainak és szakdolgozóinak közreműködésével, valamint szükség esetén más budapesti egészségügyi szolgáltatók, mint közreműködők bevonásával végzi.
A Szolgáltató az általa értékesített valamennyi szolgáltatás esetén közvetített egészségügyi szolgáltatást vásárol az érintett közreműködőktől, s ezen megvásárolt egészségügyi szolgáltatás egészül ki a Szolgáltató által végzett betegútszervezési, pénzügyi, koordinációs, logisztikai, marketing és egyéb tevékenységekkel.
A Szolgáltató szolgáltatásai tehát közvetített egészségügyi szolgáltatásokat tartalmaznak, maga a Szolgáltató az egészségügyi szolgáltatás megszervezését vállalja.

1. Általános adatok, a Szolgáltató elérhetőségei

1.1. A szolgáltató neve: Semmelweis Egészségügyi Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
1.2. Székhely: 1085 Budapest, Üllői út 26.
1.3. Cégjegyzékszám: 01-09-879749
1.4. Adószám: 13916974-2-42
1.5. Képviselő: Kovács Róbert ügyvezető
1.6. Postacím: 1450 Budapest Pf. 99.
1.7. Telefonszám: +36 1 550 7007
1.8. E-mail cím: info@semmelweiskft.hu

2. Az egyéni szolgáltatási szerződés létrejötte

A Szolgáltató és az Ügyfél az egyedi szolgáltatási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) írásban köti meg. A Szolgáltató az általa értékesítésre kerülő egészségügyi és egyéb, kapcsolódó szolgáltatásokat (a továbbiakban: szolgáltatás) az egyedi szolgáltatási szerződésben és a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően, az itt meghatározott kereteken belül nyújtja az Ügyfél részére.
A Felek szolgáltatási szerződésből eredő jogviszonyára a Ptk. általános és különös szabályai, az egészségügyi törvény rendelkezései, az egyéb jogszabályok, a szakmai irányelvek irányadók, ezek hiányában a módszertani útmutatóban közzétett szabályok, szakmai irányelvek, módszertani útmutatók hiányában pedig a széles körben elfogadott szakirodalomban is közzétett szakmai követelmények töltik ki tartalommal a létrejött jogviszonyt.
A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtásához szükséges engedélyekkel, valamint a vonatkozó egészségügyi tárgyú jogszabályokban meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik, illetve azokat közvetített szolgáltatásként biztosítja. Az ellátásban résztvevő közreműködők a szolgáltatást elvárható gondossággal, a szakmai és etikai szabályok, illetve irányelvek, valamint a hatályos jogszabályok betartásával nyújtják.
A szolgáltatás igénybevételével az Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a megrendelt szolgáltatás(ok) teljesítését – különösen a járó-, és fekvőbeteg szakorvosi ellátást, egyéb speciális orvosi beavatkozásokat, gyógykezeléseket, valamint az Ügyfél által igénybe venni kívánt egyéb szolgáltatásokat – a Szolgáltató közreműködőkkel (alvállalkozókkal) lássa el, akiknek a közvetített szolgáltatásaiért és tevékenységéért úgy felel, mintha a közreműködőire (alvállalkozóira) bízott tevékenységet saját maga látta volna el.
Az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához egyébként szükséges kiegészítő szolgáltatásokat és ezek tárgyi feltételeit (műtő, vizsgáló, ápoló helység, eszközök, diagnosztika, teljes tárgyi infrastruktúra, s ennek valamennyi járulékos, működési és rezsiköltsége) a szolgáltató szintén közvetített szolgáltatásként nyújtja ügyfél részére. A közvetített szolgáltatások adott ellátásra konkretizált típusait az ÁSZF 1. sz. melléklete tartalmazza.

Szolgáltató szerződött alvállalkozói:

  • a Semmelweis Egyetem valamennyi Klinikája, mint közreműködők,
  • a Semmelweis Egyetem szakorvosai, ápolói, asszisztensei, műtősei, gyógytornászai, adminisztratív és pénzügyi munkatársai, mint személyes közreműködők
  • egyéb szerződéses egészségügyi szolgáltató partnerek, mint közreműködők, és mint személyes közreműködők
A Szolgáltató ezen általa megvásárolt, un. közvetített egészségügyi szolgáltatásokat értékesíti az Ügyfél részére, amely szolgáltatások értékesítése – a Szolgáltató üzletpolitikai döntésétől függően - történhet változatlan áron, vagy saját díjszabása alapján, módosult áron.
Szolgáltató a vásárolt közvetített szolgáltatásokra saját betegútszervezési, pénzügyi, általános szervezési, adminisztrációs, logisztikai, marketing költségeit építi rá részben vagy egészben, s így alakul ki a szolgáltatás publikált fogyasztói ára.
A korlátozottan cselekvőképes kiskorú Ügyfél jognyilatkozatának érvényességéhez – ha törvény eltérően nem rendelkezik – törvényes képviselőjének hozzájárulása és nyilatkozata szükséges.

Az Ügyfél olyan speciális egészségügyi ellátási igénye esetén, amelyekre vonatkozóan a Szolgáltató nem tud valamely közreműködője (alvállalkozója) útján biztosítani szolgáltatást, abban az esetben Szolgáltató felajánlhatja, hogy más, az előbbiekben fel nem sorolt egyéb egészségügyi szolgáltatónál eljár annak érdekében, hogy az Ügyfél ellátását megszervezze.
Amennyiben az Ügyfél a felajánlást elfogadja, azzal tudomásul veszi, hogy közötte, és ezen harmadik fél szolgáltató között önálló jogviszony jön létre, a Szolgáltató pedig ebben az esetben a harmadik fél által nyújtott szolgáltatás és tevékenység vonatkozásában felelősséggel nem tartozik Ügyfél felé.

3. Az ellátási folyamat

3.1. Szolgáltatási szerződés megkötése

Az Ügyfél köteles az ellátási helyre történt érkezését követően az egyedi „Szolgáltatási szerződés”-t kitölteni, és aláírásával ellátni. A „Szolgáltatási szerződés” kitöltése, elfogadása és megkötése kötelező, ennek hiányában a szolgáltatás igénybevétele nem kezdhető meg.

3.2. Ügyfél személyazonosítása

A szolgáltatás igénybevételéhez az Ügyfél azonosításához szükséges személyazonosság igazolására szolgáló, érvényes igazolványt az Ügyfélnek a betegfelvétel során a Szolgáltató által megbízott személynek kell bemutatnia (pl. személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély). Személyazonosság igazolásának megtagadása esetén a szolgáltatás igénybevétele nem kezdhető meg.

3.3. Szolgáltatásnyújtási időpont, a teljesítés helye

A szolgáltatás igénybevétele előzetes bejelentkezés és időpontfoglalás, valamint fekvőbeteg szolgáltatások esetén kizárólag előre fizetés után lehetséges.
A Szolgáltató az Ügyfelet az előre egyeztetett és lefoglalt időpontban fogadja, a pontos és zökkenőmentes egészségügyi ellátás segítéséről a Szolgáltatónál előjegyzési rendszer gondoskodik.
Az előjegyzett időpont vállalásával a Szolgáltató biztosítja a kért egészségügyi ellátás előre egyeztetett időpontban történő elvégzését.
Az Ügyfél az előre egyeztetett kezelésre, illetőleg vizsgálatra a lefoglalt időpontot megelőzően legalább 5 perccel köteles megérkezni és megérkezését köteles jelezni Szolgáltató jelen lévő képviselőjének.
A vizsgálatra, beavatkozásra előzetesen időpontot foglaló, de értesítés nélkül távolmaradó, vagy 15 percet meghaladóan késve érkező ügyfél esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás díjának 100%-át ugyanúgy megtéríttetni az Ügyféllel, mintha az Ügyfél a szolgálatást igénybe vette volna.
Az esetlegesen előre befizetett szolgáltatási díjat Szolgáltató ezen esetekben nem téríti vissza.
Szolgáltató kötelezettséget vállal a Szerződésben foglalt Szolgáltatások szakszerű és szerződés szerinti, megfelelő nyújtására.
A Szolgáltatásokat a Szolgáltatóval közreműködői szerződést kötött egészségügyi személyzet igénybevételével nyújtja a Szolgáltató Alapító okiratában mindenkor meghatározott telephelyein, a mindenkor hatályos betegfogadási időben.
A Szolgáltató bármikor jogosult módosítani a szolgáltatás idejét, vagy helyét, de a módosítást haladéktalanul közölni köteles az Ügyféllel, aki a módosítás következtében jogosult a szolgáltatástól elállni.
Amennyiben Szolgáltató rajta kívül álló okok miatt átmenetileg nem képes a Szolgáltatásokat saját telephelyein nyújtani, úgy jogosult az ilyen Szolgáltatások ellátását a vele szerződéses kapcsolatban álló más egészségügyi intézményben biztosítani.

3.4. Egészségügyi ellátás

Az egészségügyi ellátás az erre kijelölt és felkészített rendelőben zajlik. Az Ügyfél és esetleges kísérői kötelesek az egészségügyi ellátások szolgáltatásának a rendjét betartani. Tilos az egészségügyi szolgáltatás rendjét és a Szolgáltató működését megzavarni, vagy akadályozni!
A Szolgáltató az első személyes vizsgálatot követően az Ügyfél igényei, illetőleg egészségi állapota alapján kezelési tervet készít, amely tartalmazza az elvégezni javasolt egészségügyi szolgáltatások megnevezését és díját, a javasolt egészségügyi szolgáltatások menetét, lehetséges kockázatait és szövődményeit, a szolgáltatást követő rehabilitációval kapcsolatos tudnivalókat (a továbbiakban: Kezelési Terv). A Kezelési Terv – bonyolultságától és terjedelmétől függően – elhangozhat szóbeli tájékoztatásként vagy írásban is közölhető.
Amennyiben a kezelést a Szolgáltató a Kezelési Terv szóbeli közlését követően azonnal megkezdi, azt úgy kell tekinteni, hogy a Kezelési Tervet az Ügyfél jóváhagyta és elfogadta. Amennyiben az Ügyfél a vele ismertetett Kezelési Tervet nem fogadja el, abban az esetben is köteles az első vizsgálat és az orvosi konzultáció költségét a Szolgáltatónak megfizetni.
A Kezelési Tervtől a Szolgáltató az Ügyfél egészségügyi állapota által indokolt esetben és mértékben jogosult önállóan – az Ügyfél előzetes beleegyezése nélkül is - eltérni, azonban ebben az esetben is köteles őt utólag az eltérés okáról és mértékéről tájékoztatni. Nagyobb szakmai eltérés esetén – amennyiben ezt az Ügyfél egészségi állapota, illetőleg a kezelés időpontja lehetővé teszi -, a Szolgáltató köteles erről az Ügyféllel előzetesen egyeztetni.
A Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfeleket, hogy a Kezelési Terv módosulása a kalkulált árajánlat módosulását is jelenti a megváltozott egészségügyi szolgáltatások költségeinek függvényében. A módosult Kezelési Terv elfogadása ebben az esetben a módosult Árajánlat elfogadását is jelenti. Az Ügyfél köteles azon egészségügyi szolgáltatások ellenértékét is megtéríteni a Szolgáltató részére, amelyeket a Szolgáltató az Ügyfél egészségi állapota által indokoltan és az Ügyfél érdekében fejt ki a részére, olyan időpontban, amikor is az Ügyfél megrendelése, illetőleg hozzájárulásnak a beszerzése ehhez nem lehetséges (pl. életveszély elhárításához szükséges egészségügyi beavatkozások és szolgáltatások ellenértéke).
Az Ügyfél az egészségügyi ellátás nyújtása során tájékoztatja az orvost, szolgáltatást nyújtó ellátó személyt minden olyan releváns adatról, információról, körülményről és tényről, amely szükséges és indokolt a kórtörténet megismeréséhez, így kifejezetten, de nem kizárólagosan az alábbiakról: korábbi betegségéről, esetleges műtétek, gyógykezelés, Ügyfél által szedett gyógyszerek, egészségkárosító kockázati tényezői, egyes gyógyszerek összetevőivel szembeni érzékenység.
Az egészségügyi ellátó - feltéve, ha szakmai kompetenciája és felkészültsége alapján erre jogosult - a hozzá forduló Ügyfélt megvizsgálja. A vizsgálat megállapításaitól függően az Ügyfélt ellátja, vagy - a megfelelő tárgyi és személyi feltételek hiánya esetén - a megfelelő feltételekkel rendelkező egészségügyi szolgáltatóhoz irányítja.
A javasolt és felírt gyógyszerek rendelése az érvényes szakmai előírásoknak, protokolloknak, eljárásrendeknek megfelelően történik, az Ügyféllel történt előzetes megbeszélés, felvilágosítás és egyeztetés után, figyelembe véve az Ügyfél eddigi kórelőzményét, alapbetegségeit azok kórlefolyását, a szövődményeket és az előzetesen nem várt, de esetlegesen kialakuló állapotromlást.
Figyelemmel a Szolgáltató és az általa foglalkoztatott orvosok által végzett tevékenységre, és annak jellegére, a Szolgáltató rögzíti, hogy bizonyos előre nem látható esetekben az általa kijelölt orvos akadályoztatva lehet abban, hogy az előre egyeztetett időpontban a Megrendelő rendelkezésére álljon és őt megvizsgálja. A Szolgáltató erre az esetre vállalja, hogy az általa kijelölt orvos akadályoztatásáról való tudomásszerzését követően a Megrendelővel haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a Megrendelő által megadott elérhetőségek valamelyike útján és tájékoztatja őt – legkésőbb az egyeztetett időpontban a helyszínen - a kijelölt orvos akadályoztatásáról, valamint arról, hogy az egyeztetett időpontban tud-e helyettesítő orvosról gondoskodni, illetőleg, hogy ezen helyettesítő személyt a Megrendelő elfogadja-e.
Amennyiben a Szolgáltató helyettesítő orvosról gondoskodni nem tud, vagy annak személyét a Megrendelő nem fogadja el, a felek új időpontot kötelesek egyeztetni. A Megrendelő a fenti okból történő időpont-módosítás miatt semmilyen kártérítésre nem tarthat igényt.
Figyelemmel arra, hogy a betegvizsgálat a Szolgáltató által üzemeltetett orvosi rendelőkben folyamatosan zajlik, az előre egyeztetett időponthoz képest előfordulhat csúszás a betegvizsgálat megkezdésében. A Megrendelő az ilyen időben később kezdődő orvosi vizsgálat miatt semmilyen kártérítésre nem tarthat igényt. Amennyiben a Megrendelő az orvosi vizsgálat céljára az előre egyeztetett időpontban megjelenik, de az esetleges várakozási idő miatt a tényleges orvosi vizsgálatot megvárni nem tudja, és ezt a helyszínen és/vagy telefonon jelzi a Szolgáltató képviselőjének, abban az esetben a meghiúsult orvosi vizsgálat miatt a rendelkezésre állási díjat megfizetni nem köteles.
Szolgáltatót szerződéskötési vagy fenntartási kötelezettség nem terheli. Szolgáltató jogosult a Szerződés szerinti kezeléseket azonnali hatállyal felfüggeszteni, vagy belátása szerint a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha
a. fizetési kötelezettségének a Megrendelő nem vagy késedelmesen tesz eleget;
b. megítélése szerint a Megrendelő nem működik megfelelően együtt a szolgáltatás(ok) eredményes elvégzése érdekében, ideértve különösen, ha:
c. nem tartja be az orvosi utasításokat;
d. más betegeket, a személyzet tagjait magatartásával zavarja;
e. egészségügyi vagy mentális állapota, annak változása a szolgáltatás megfelelő teljesítését Szolgáltató szerint megnehezíti vagy akadályozhatja;
f. egyeztetett időpontokat rendszeresen vagy ismétlődően elmulaszt anélkül, hogy Szolgáltatót erről a Szerződésben meghatározott időn belül előzetesen tájékoztatná.

3.5. Egészségügyi dokumentáció

A Szolgáltató az Ügyfél egészségi állapotáról kórtörténeti adatlapot vesz fel (Kórtörténet), továbbá az általa végzett egészségügyi beavatkozásokról és ellátásokról betegkartont (Ügyfél karton) vezet, amely dokumentumok a vonatkozó jogszabályok és belső szabályzata szerint betegdokumentációként kezel.
Az Ügyfél aláírásával igazolja, hogy a fentiek egy példányát átvette, annak tartalmát részletesen ismertették vele, illetve valamennyi betegdokumentáció (végzett vizsgálatok eredményei, előző zárójelentések, adathordozók: CD, RTG, stb) részére hiánytalanul átadásra kerül.

3.6. Együttműködési kötelezettség

A Feleket a Szolgáltatási szerződés hatálya alatt együttműködési kötelezettség terheli. Az Ügyfél köteles a Szolgáltatóval (a Szolgáltató orvosaival, alkalmazottjaival, az ellátásban közreműködőkkel) a szolgáltatás igénybevétele során mindvégig együttműködni.
Az Ügyfél köteles ellátni a Szolgáltatót a szolgáltatás igénybevételével összefüggően egészségügyi állapotát érintő valamennyi lényeges információval. A kezelőorvos, ellátó egészségügyi szakember az Ügyfél tájékoztatását ezen információk ismeretében, körültekintően, szükség szerint fokozatosan, az Ügyfél állapotára és körülményeire tekintettel végzi. Amennyiben a kezelés elvégzéséhez az Ügyfél írásbeli nyilatkozata vagy hozzájárulása szükséges, ezek hiányában a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását megtagadhatja.

3.7. Vizsgálati eredmények, egészségügyi információk közlése

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy vizsgálati eredmény, Ügyféllel összefüggésbe hozható egészségügyi információk telefonon történő bemondására nincs lehetőség. Kivételt képez az életet veszélyeztető eltérés, mely esetben a személyes adatfelvevőben előzetesen megadott telefonszámon, személyazonosság ellenőrzését, személyazonosítást követően kaphat tájékoztatást, ilyen esetben a telefonon történő elérést a Szolgáltató legfeljebb két alkalommal próbálja meg.

4. Díjfizetés

Az Ügyfél az általa igénybe vett szolgáltatásért díjfizetésre köteles. Az Ügyfél a szolgáltatás ellenértékeként a szolgáltatások aktuális díjait a Szolgáltató weboldalán közzétett, mindenkor hatályos árlista alapján kalkulált, vagy egyedi árajánlatban meghatározott díjat köteles fizetni a Szolgáltatónak.
Az egyes beavatkozások, vizsgálatok vonatkozásában a Szolgáltató által meghatározott árak fix, csomagárak, ezeknek csökkentésére abban az esetben sincs mód, amennyiben az adott beavatkozáshoz, vizsgálathoz kapcsolódó valamely szolgáltatást (előzetes vizsgálatok) az Ügyfél bármely okból nem kíván igénybe venni. Az Ügyfél az Egészségügyi Szolgáltatási Szerződés aláírásával a fentieket kifejezetten tudomásul veszi.
Amennyiben a beavatkozás a páciens általános egészségi állapota, vagy bármely előzetes szakvizsgálat eredménye miatt szakmailag nem vállalható, úgy a ténylegesen elvégzett szakorvosi, aneszteziológusi, labor és képalkotó vizsgálatok díjának levonása után a maradék összeget haladéktalanul visszautaljuk. Ezen esetben a felszámított díjak megegyeznek a Szolgáltató mindenkori árlistájában rögzített árakkal.
A szolgáltatási díj az árlistában szereplő szolgáltatás ellenértéke, mely nem, vagy nem minden esetben, vagy nem teljeskörűen tartalmazza az egyéb, a szolgáltatással együtt járó esetleges egyéb díjköteles szolgáltatások, valamint a felhasznált gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök árát.
Ügyfél kérésére erről Szolgáltató tájékoztatást köteles adni.
Nem-invazív ellátások, diagnosztikai vizsgálatok esetén a díjfizetés a szolgáltatás igénybevételét követően, a helyszínen történik.
Invazív beavatkozások végzése esetén, a díj megfizetése a beavatkozást megelőzően legkésőbb 48 órával, a Szolgáltató weboldalán keresztül, azt OTP Bank által üzemeltetett elektronikus fizetési felületen keresztül, vagy a Szolgáltató bankszámlaszámára történő átutalással történik.
Az előre megfizetett díj visszatérítésére kizárólag a Szolgáltató súlyos szerződésszegése, vagy vis maior esetén van lehetőség.
Szolgáltató visszafizeti Ügyfél befizetett díját, amennyiben az invazív beavatkozás előtt kiderül, hogy a beavatkozás a beteg állapota miatt nem végezhető el. Ezen esetben Szolgáltató a korábban kifizetett díjból levonja a ténylegesen elvégzett előkészítő vizsgálatok díját, s a maradék összeget utalja vissza az Ügyfélnek.
Egyéb esetekben, amennyiben az Ügyfél a vizsgálatra, beavatkozásra nem jelenik meg, vagy önhibájából nem alkalmas állapotban jelenik meg, a megfizetett Díj visszatérítésére a Szolgáltató nem köteles,  a Szolgáltató kötbér címén megilleti; meg nem fizetett díj esetén pedig az Ügyfél díjfizetési kötelessége fennáll.
Amennyiben az Ügyfél fizetési kötelezettségének a határidő lejártát követő 15 (tizenöt) napon belül sem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult a már megrendelt, de még nem teljesített egészségügyi szolgáltatások vonatkozásában létrejött Szerződést azonnali hatályú rendkívüli felmondással felmondani, az ebből eredő következményekért való felelősségét a Szolgáltató kifejezetten kizárja.
A Szolgáltatót a Szolgáltatási szerződés ezen okból történő felmondása esetén az Ügyfél által megrendelt egészségügyi szolgáltatások megrendelés szerinti szolgáltatási díja 100%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér illeti meg, amelyet az Ügyfél a Szolgáltató felmondásának a kézhezvételétől számított 8 napon belül, egy összegben, átutalással köteles megfizetni.
A Szolgáltató a mindenkori szolgáltatási díjait jogosult egyoldalúan módosítani.
Szolgáltató a díjmódosítás tényét és a hatályos díjjegyzéket – a módosítás hatályba lépését megelőzően - a honlapján köteles közzétenni.
A Szolgáltató által módosított díjak nem vonatkoznak a már megkötött Szolgáltatási szerződés alapján és keretében az Ügyfél által már megrendelt egészségügyi szolgáltatásokra, kivéve azt az esetet, amennyiben a Szolgáltató díjainak a megváltoztatására a Szolgáltató által igénybe vett, általa közvetített szolgáltatások díjának a megváltozása miatt kerül sor.
Ez utóbbi esetben a Szolgáltató jogosult a díjváltozást az Ügyféllel szemben a már megrendelt szolgáltatások vonatkozásában is érvényesíteni, köteles azonban az Ügyfél részére igénye esetén igazolni, hogy a díjváltoztatásra a közvetített szolgáltatások díjának a megváltozás miatt kerül sor.

5. Egészségügyi dokumentáció másolat igénylése

Az Ügyfél elfogadja, hogy az orvosi szakma szabályainak, és ezáltal a rendelő belső szabályzatának megfelelően a vizit alkalmával indikált laboratóriumi, eredmények kiértékelésére külön kontroll vizit keretében a további teendők, vizsgálatok, kezelés átbeszélésével együtt kerülhet sor.
Kiértékelésre sem e-mailen, sem telefonon nincs lehetőség. A kiértékelés díját a szolgáltatások díja nem tartalmazza, mely alól kivételt képeznek a képalkotó diagnosztikai vizsgálatok. Ezek kiértékelését többféle módon juttatjuk el az Ügyfelekhez: személyes átvétellel, postai úton vagy e-mail formájában csatolmányként.
Amennyiben az Ügyfél kiértékelésre nem tart igényt, az eredményekről a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, így különösen az 1997. évi CLIV. törvény 24§ 3/c bekezdés értelmében a jelen ÁSZF-ben és az egyedi szolgáltatási szerződés betartásával, írásban másolatot kérhet.
A másolat elkészítésének és megküldésének esetleges költségeit az Ügyfél viseli.

6. Ügyfél felelőssége az általa kölcsönvett eszközökért

Amennyiben az orvos döntése alapján indokolt, a Szolgáltató meghatározott időtartamra Holter EKG, illetve ABPM mérésére szolgáló, vagy egyéb más készüléket (továbbiakban: eszköz) ad kölcsönbe az Ügyfélnek. Az Ügyfél azt kizárólag a meghatározott célból és időtartamra jogosult használni, melyet a határozott időtartam lejártával köteles a Szolgáltatónak visszaadni.
Az átvett készülék a Szolgáltató tulajdonát képezi. Az Ügyfél az eszközt átvételi elismervény aláírása után, a Szolgáltató által meghatározott összegű kaució ellenében veheti át, és viheti el magával a visszaadási kötelezettség terhe mellett. Az eszközt az Ügyfél hibátlan és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles a Szolgáltatónak visszaadni, ebben az esetben a Szolgáltató a kaució összegét visszafizeti részére.
Amennyiben az Ügyfél az eszközt hibásan, sérülten, működésképtelen állapotban, vagy késedelmesen szolgáltatja vissza, a Szolgáltató jogosult a kauciót az eszköz javítására, új eszköz vásárlására fordítani, valamint az ebből eredő további költségeit és teljes kárát a kaución felül az Ügyféllel szemben érvényesíteni.
Az Ügyfél az eszköz átvételével kötelezi magát arra, hogy amennyiben az eszközt hibásan, hiányosan vagy használatra alkalmatlan állapotban, sérülten és / vagy késedelmesen szolgáltatja vissza, illetőleg abban az esetben, ha egyáltalán nem szolgáltatja vissza, az eszköz átvételének időpontjától számított 8 napon belül a Szolgáltató által a javításhoz, vagy az eszköz pótlásához szükséges összeget és a Szolgáltató ebből eredő további költségeit kötbérként a Szolgáltató részére teljes egészében megfizeti.

7. Felelősség

A Szolgáltató szolgáltatásait az Ügyfél egyéni elhatározása, saját döntése alapján veszi igénybe. Ügyfél a szolgáltatási szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy minden orvosi beavatkozásnak, kezelésnek van kockázata, és mindazt a kockázatot, amelyért az orvos nem tehető felelőssé, a betegnek kell viselnie. Az egyes Ügyfeleknél a gyógyulás menete és időtartama eltérő lehet, vagy az átlagostól eltérhet.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a következményekért, amelyek az Ügyfél szolgáltatási szerződésből – így jelen ÁSZF-ből is- eredő kötelezettségei megszegéséből adódik, vagy abból, hogy az orvosok és az ellátásban közreműködők egyéb, gyógyulással illetőleg a gyógykezeléssel kapcsolatos utasításait nem tartja be, az előírt gyógyszert nem szedi be vagy, nem az orvosi rendelvénynek megfelelően szedi, illetőleg az előírt terápiát nem az orvosi rendelvénynek megfelelően alkalmazza.
Az Ügyfél tudomásul veszi és írásban nyilatkozik arról, hogy amennyiben vizsgálat(ok) céljából mintavételre került sor, azonban az eredményekért nem jelentkezik a mintavételt követő időszakban az eredmények várható elkészültének idejéig, a Szolgáltató nem vállal felelősséget az elmaradt terápia miatti esetleges egészségkárosodásért.
A Szolgáltató minden tőle elvárható lépést megtesz azért, hogy az ellátás során érvényesüljenek a jogszabályban foglalt, vagy egyéb szakmai szabályok, így különösen a tudomány mindenkori állását tükröző és bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek, ezek hiányában a megalapozott, széles körben elfogadott szakirodalmi közlésekre, vagy szakmai konszenzusra támaszkodó szakmai ajánlások, valamint azért, hogy a szolgáltatása a rendelkezésre álló erőforrások optimális felhasználásával szakmailag hatásosan nyújtható legyen.

8. Panaszkezelés

Az egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos reklamációk ügyében a Szolgáltató ügyfélszolgálati munkatársa jár el.
cím: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 50-54.
telefon: +36 1 550 7007
e-mail: panaszugyintezes@semmelweiskft.hu
Az egészségügyi szolgáltatással kapcsolatban az Ügyfélszolgálat reklamációkat kizárólag az Ügyféltől, illetve írásbeli meghatalmazottjától, az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor kapott számla bemutatása mellett fogad el.
Panaszt csak írásban fogad el a Szolgáltató. Szóbeli panasz esetén írásbeli dokumentálásáról haladéktalanul gondoskodni kell. Szolgáltató a panaszt 30 napon belül bírálja el, és írásban értesíti Ügyfelet annak eredményéről.

9. Személyes adatok kezelése, adatvédelem, betegjogok

Az Ügyfél a szolgáltatás igénybevételéhez köteles a Szolgáltató rendelkezésére bocsátania, az egyedi szolgáltatási szerződésben feltüntetni legalább az alábbi adatokat: családi és utónév, születési név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, telefonszám, e-mail cím. A szolgáltatási szerződés megkötéséhez, valamint az Ügyfél személyazonosságának megállapítása céljából az Ügyfél hozzájárulását adja ahhoz, hogy azonosítása érdekében Szolgáltató személyazonosító igazolványát (személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány) és lakcímkártyáját elkérje, szükség esetén azokról másolatot készítsen.
A Szolgáltató elkötelezett az Ügyfelek adatainak legmagasabb szintű, jogszabályban rögzített védelme iránt. A Szolgáltató a honlapján közzéteszi az Adatvédelmi Nyilatkozatot.
A Szolgáltató az Ügyfél előzetes hozzájárulásán alapuló adatkezelést minden esetben a hatályos jogszabályokban foglaltak maradéktalan betartásával, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info. tv.) valamint a 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvényben foglaltaknak megfelelően végzi.

10. Egyéb rendelkezések

Az Ügyfél jogosult a számára egyéniesített formában megadott teljes körű tájékoztatásra. Az Ügyfélt megillető tájékoztatáshoz való jog vonatkozásában az Eütv. rendelkezései az irányadók. A Szolgáltató rögzíti, hogy a tájékoztatást az Ügyfél részére saját választása szerint akár szóban, akár írásban megadhatja. A Szolgáltató a tájékoztatást magyar nyelven nyújtja.
Amennyiben az Ügyfél igénye alapján a tájékoztatáshoz tolmácsot, vagy jeltolmácsot vesz igénybe, úgy ezen személy kiválasztása és megbízása az Ügyfél feladata, és díját és költségeit az Ügyfél köteles viselni. A Szolgáltató a tolmács magatartásáért és tevékenységéért semmilyen felelősséget nem vállal.
Az Ügyfél a Kezelési Terv, az egyes elvégzett vizsgálatokról készült és részére átadott egészségügyi dokumentáció, vagy a számla átvételének az aláírásával elismeri, hogy az általa igényelt és megfelelő, kielégítő tájékoztatást a Szolgáltatótól, illetőleg az annak képviseletében eljáró személytől megkapta.
A cselekvőképes Ügyfél a tájékoztatásról lemondhat, kivéve, ha betegsége természetét ismerni kell ahhoz, hogy mások egészségét ne veszélyeztesse. Ha a beavatkozásra az Ügyfél kezdeményezésére és nem terápiás célból kerül sor, a tájékoztatásról való lemondás csak írásban érvényes.
Az Ügyfélt megilleti az önrendelkezéshez való jog. Ennek keretében az Ügyfél szabadon döntheti el, hogy kívánja-e a Szolgáltató egészségügyi szolgáltatásait igénybe venni, illetve annak során mely beavatkozások elvégzésébe egyezik bele, illetve melyeket utasít vissza. Az Ügyfél döntése nem érinti azonban az Ügyfél díjfizetési kötelezettségét a Szolgáltató által már elvégzett, illetőleg elvégezni megkezdett szolgáltatások vonatkozásában, amelyek ellenértékét köteles megtéríteni a Szolgáltatónak.
Az Ügyfélnek joga van arra, hogy a kivizsgálását és kezelését érintő döntésekben részt vegyen. A Szolgáltató részéről bármilyen egészségügyi beavatkozás elvégzésének feltétele, hogy ahhoz az Ügyfél megtévesztéstől, fenyegetéstől és kényszertől mentes, megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezését adja. Az Ügyfél ezen beleegyezését szóban, írásban és ráutaló magatartással is megadhatja, kivéve, ha a törvény eltérően rendelkezik.
Az invazív beavatkozásokhoz az Ügyfél írásbeli, vagy – amennyiben erre nem képes – két tanú együttes jelenlétében, szóban vagy más módon megtett nyilatkozata szükséges.
A beavatkozás elvégzéséhez szükséges Ügyféli beleegyezés hiányában, vagy megadásának a megtagadása esetén a Szolgáltató jogosult az egészségügyi beavatkozás elvégzését megtagadni és a megkötött szolgáltatási szerződéstől elállni, a jelen ÁSZF-ben szabályozott jogkövetkezmények (kötbér) alkalmazása mellett.
Az Ügyfél a beavatkozás elvégzéséhez való beleegyezését bármikor visszavonhatja, az alapos ok nélküli visszavonás esetén azonban köteles az ennek következtében felmerült és indokolt Szolgáltatói költségek megtérítésére.
A cselekvőképes Ügyfél - ha az Eütv. eltérően nem rendelkezik - közokiratban, teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy - írásképtelensége esetén - két tanú együttes jelenlétében megtett nyilatkozattal
a) megnevezheti azt a cselekvőképes személyt, aki jogosult helyette a beleegyezés, illetve a visszautasítás jogát gyakorolni, illetve, akit az Eütv. 13. § alapján tájékoztatni kell,
b) az a) pontban meghatározott személy megjelölésével vagy anélkül az Eütv. 16. § (2) bekezdése szerinti személyek közül bárkit kizárhat a beleegyezés és a visszautasítás jogának helyette történő gyakorlásából, illetve az Eütv. 13. § szerinti tájékoztatásból.
Amennyiben az Ügyfél cselekvőképtelen és nincs az előbbi bekezdés a) pontja alapján nyilatkozattételre jogosult személy, a beleegyezés és a visszautasítás jogának a gyakorlására az Eütv. 16. § (2) bekezdésében megjelölt sorrendben az ott megjelölt személyek jogosultak. Az egy sorban nyilatkozattételre jogosultak ellentétes nyilatkozata esetén az Ügyfél egészségi állapotát várhatóan legkedvezőbben befolyásoló döntést kell figyelembe venni.
Az Ügyfél beavatkozásokba történő beleegyezését vélelmezni kell, ha egészségi állapota következtében beleegyező nyilatkozat megtételére nem képes, és
a) a fentiek szerint a beleegyezés jogának a gyakorlására az Ügyfél által megnevezett személy nyilatkozatának beszerzése késedelemmel járna;
b) invazív beavatkozások esetén akkor, ha az előbbi, vagy az Eütv. 16. § (2) bekezdése szerinti személy nyilatkozatának beszerzése késedelemmel járna és a beavatkozás késedelmes elvégzése az Ügyfél egészségi állapotának súlyos vagy maradandó károsodásához vezetne.
Az Ügyfél beleegyezésére nincs szükség abban az esetben, ha az adott beavatkozás vagy intézkedés elmaradása mások - ideértve a 24. hetet betöltött magzatot is - egészségét vagy testi épségét súlyosan veszélyezteti, továbbá, ha a beteg közvetlen életveszélyben van.
A cselekvőképes Ügyfélt megilleti az ellátás visszautasításának joga, kivéve, ha annak elmaradása mások életét vagy testi épségét veszélyeztetné. Az Ügyfél minden olyan ellátást, amelynek elmaradása esetén egészségi állapotában várhatóan súlyos vagy maradandó károsodás következne be, csak közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban, illetve írásképtelensége esetén két tanú együttes jelenlétében utasíthat vissza. Ez utóbbi esetben a visszautasítást az egészségügyi dokumentációban rögzíteni kell, amelyet a tanúk aláírásukkal hitelesítenek. Az életfenntartó vagy életmentő beavatkozás visszautasítására és annak részletszabályaira, illetőleg a cselekvőképes személy későbbi esetleges cselekvőképtelensége esetére tett nyilatkozataira és azok tartalmára az Eütv. rendelkezései az irányadók.

11. Záró rendelkezések

Amennyiben jelen ÁSZF, illetve a Szerződés egyes rendelkezései vagy rendelkezéseinek egy része érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, vagy azzá válna, úgy ez nem érinti az ÁSZF, illetve a Szerződés többi részének érvényességét. Ebben az esetben (akár kiegészítő) értelmezés révén azok a szabályozás(ok) érvényesek, amelyek a lehető legjobban megfelelnek az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés(ek) gazdasági célkitűzéseinek. Amennyiben egy ilyen értelmezés jogi okok miatt lehetetlen lenne, úgy a Felek visszavonhatatlanul kötelezik magukat arra, hogy – jelen szabályozás szellemében – kiegészítő Szerződés(eke)t kötnek. Az előző bekezdésben foglalt szabályozás értelemszerűen érvényes az ÁSZF, illetve a Szerződés végrehajtása vagy értelmezése során esetleg felmerült szabályozási hézagokra is.
A Szolgáltató bármikor jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására, köteles azonban a módosítás tényét, és a módosult ÁSZF-et honlapján közzétenni. A jelen ÁSZF módosítása nem hat ki a már korábban megkötött Szolgáltatási szerződésre.
A Felek a Szerződésből eredő vagy azzal összefüggő, mindenekelőtt a Szerződés megszegésével, fennállásával, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatos vitás kérdések eldöntését a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá.
Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. számú törvény rendelkezései, illetve a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

Jelen ÁSZF 2019. január 01. napjától hatályos.Az ÁSZF 1. sz. melléklete letölthető itt.

Sikerrel alkalmazzák a magyar gyártású remdesivirt

Sikeresen alkalmazzák a kórházakban a koronavírus kezelésére nálunk is gyártott COVID-19 elleni készítményt.

Semmelweis Kft. a 17. FINA Világbajnokságon – videók

A 17. FINA Világbajnokság orvosi biztosítását a Semmelweis Egészségügyi Kft. látta el. Tekintse meg az interjúkat az orvosi ellátást biztosító szakemberekkel!

Top
Ez a weboldal sütiket használ.
Az európai uniós jogszabályok értelmében kérem, engedélyezze a sütik használatát, vagy módosítsa adatvédelmi beállításait!
OKTovább olvasom