ÁSZF

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek - Egészségügyi szolgáltatási szerződéshez

A Semmelweis Egészségügyi Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Szolgáltató, valamint a Szolgáltatást igénybe vevő, mint Páciens (továbbiakban együttesen: Felek) között létrejött egészségügyi szolgáltatás nyújtására vonatkozó egyedi szerződésre amennyiben a Felek írásban másként nem rendelkeznek a jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (a továbbiakban: ÁSZF) az irányadóak. A jelen ÁSZF az egyedi szolgáltatási szerződés részét képezi.

1. Általános adatok, a Szolgáltató elérhetőségei:

1.1. A szolgáltató neve: Semmelweis Egészségügyi Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
1.2. Székhely: 1085 Budapest, Üllői u. 26.
1.3. Cégjegyzékszám: 01-09-879749
1.4. Adószám: 13916974-2-42
1.5. Képviselő: Kovács Róbert
1.6. Postacím: 1085 Budapest, Üllői u. 26.
1.7. Telefonszám: (+36 1) 327 0452
1.8. E-mail cím: info@semmelweiskft.hu

2. Az egyéni szolgáltatási szerződés létrejötte

A Szolgáltató és a Páciens az egyedi szolgáltatási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) írásban köti meg. A Szolgáltató az általa értékesítésre kerülő egészségügyi és egyéb, kapcsolódó szolgáltatásokat (a továbbiakban: szolgáltatás) az egyedi szolgáltatási szerződésben és a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően, az itt meghatározott kereteken belül nyújtja a Páciens részére.

A Felek szolgáltatási szerződésből eredő jogviszonyára a Ptk. általános és különös szabályai, az egészségügyi törvény rendelkezései, az egyéb jogszabályok, a szakmai irányelvek irányadóak, ezek hiányában a módszertani útmutatóban közzétett szabályok, szakmai irányelvek, módszertani útmutatók hiányában pedig a széles körben elfogadott szakirodalomban is közzétett szakmai követelmények töltik ki tartalommal a létrejött jogviszonyt.

A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtásához szükséges engedélyekkel, valamint a vonatkozó egészségügyi tárgyú jogszabályokban meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik. A Szolgáltató a szolgáltatást az ellátásban résztvevőktől elvárható gondossággal, valamint a szakmai és etikai szabályok, illetve irányelvek, valamint a hatályos jogszabályok betartásával nyújtja.

A szolgáltatás igénybevételével Páciens hozzájárul ahhoz, hogy a megrendelt szolgáltatás(ok) teljesítéséhez – különösen az orvosi ellátáshoz, egyéb speciális orvosi beavatkozásokhoz, gyógykezelésekhez, a Páciens által igénybe venni kívánt egyéb szolgáltatásokhoz – a Szolgáltató közreműködőket (alvállalkozókat) is igénybe vesz, akiknek a közvetített tevékenységéért úgy felel, mintha a közreműködőire (alvállalkozóira) bízott tevékenységet saját maga látta volna el.

Szolgáltató szerződött alvállalkozói:

  • a Semmelweis Egyetem valamennyi Klinikája, mint közreműködő,
  • a Semmelweis Egyetem szakorvosai, ápolói, asszisztensei, műtősei, gyógytornászai, adminisztratív és pénzügyi munkatársai, mint személyes közreműködők
  • egyéb szerződéses egészségügyi szolgáltató partnerek, mint közreműködők, és mint személyes közreműködők

A Szolgáltató ezen általa megvásárolt szolgáltatásokat részben vagy egészben is értékesítheti változatlan formában, illetve tartalommal a Páciens részére, amely szolgáltatások értékesítése – a Szolgáltató döntésétől függően - történhet változatlan (azaz beszerzési) áron, vagy saját díjszabása alapján, módosult – növelt vagy csökkentett - áron (közvetített szolgáltatás).

A korlátozottan cselekvőképes kiskorú Páciens jognyilatkozatának érvényességéhez – ha törvény eltérően nem rendelkezik – törvényes képviselőjének hozzájárulása és nyilatkozata szükséges.

3. Az ellátási folyamat

3.1. Szolgáltatási szerződés megkötése

A Páciens köteles az ellátási helyre történt érkezését követően az egyedi „Szolgáltatási szerződés”-t kitölteni, és aláírásával ellátni. A „Szolgáltatási szerződés” kitöltése, elfogadása és megkötése kötelező, ennek hiányában a szolgáltatás igénybevétele nem kezdhető meg.

3.2. Páciens személyazonosítása

A szolgáltatás igénybevételéhez a Páciens azonosításához szükséges személyazonosság igazolására szolgáló, érvényes igazolványt a Páciensnek a betegfelvétel során recepción kell bemutatnia (pl. személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély). Személyazonosság igazolásának megtagadása esetén a szolgáltatás igénybevétele nem kezdhető meg.

3.3. Szolgáltatásnyújtási időpont, a teljesítés helye

A szolgáltatás igénybevétele előzetes bejelentkezés és időpontfoglalás, valamint műtétek esetében fizetés után lehetséges. A Szolgáltató a Pácienst az előre egyeztetett és lefoglalt időpontban fogadja. A Páciens az előre egyeztetett kezelésre illetőleg vizsgálatra a lefoglalt időpont előtt legalább 15 perccel köteles megérkezni a rendelőbe. Késő Páciens ellátását a Szolgáltató megtagadhatja, a szolgáltatás idejét rövidítheti, amely nem érinti a Páciens díjfizetési kötelezettségét.

A pontos és zökkenőmentes egészségügyi ellátás segítéséről a Szolgáltatónál előjegyzési rendszer gondoskodik. Az előjegyzett időpont vállalásával a Szolgáltató biztosítja a kért egészségügyi ellátás előre egyeztetett időpontban történő elvégzését.

Szolgáltató kötelezettséget vállal a Szerződésben foglalt Szolgáltatások szakszerű és szerződés szerinti, megfelelő nyújtására.

A Szolgáltatásokat a Szolgáltató egészségügyi személyzete és közreműködői igénybevételével nyújtja a Szolgáltató Alapító okiratában mindenkor meghatározott telephelyein, a mindenkor hatályos rendelési időben.

A Szolgáltató bármikor jogosult módosítani a rendelés idejét, és a módosítást haladéktalanul, de legkésőbb a módosítás hatálybalépését követő 5 munkanapon belül köteles saját weboldalán közzétenni. Amennyiben Szolgáltató rajta kívül álló okok miatt átmenetileg nem képes a Szolgáltatásokat telephelyein nyújtani, úgy jogosult az ilyen Szolgáltatások ellátását a vele szerződéses kapcsolatban álló más egészségügyi intézményben biztosítani.

3.4. Egészségügyi ellátás

Az egészségügyi ellátás az erre kijelölt és felkészített rendelőben zajlik. A Páciens és esetleges kísérői kötelesek az egészségügyi ellátások szolgáltatásának a rendjét betartani. Tilos az egészségügyi szolgáltatás rendjét és a Szolgáltató működését megzavarni, vagy akadályozni!
A Szolgáltató az első személyes vizsgálatot követően a Páciens igényei, illetőleg egészségi állapota alapján kezelési tervet készít, amely tartalmazza az elvégezni javasolt egészségügyi szolgáltatások megnevezését és díját, a javasolt egészségügyi szolgáltatások menetét, lehetséges kockázatait és szövődményeit, a szolgáltatást követő rehabilitációval kapcsolatos tudnivalókat (a továbbiakban: Kezelési Terv). A Kezelési Terv – bonyolultságától és terjedelmétől függően – elhangozhat szóbeli tájékoztatásként vagy írásban is közölhető. A Szolgáltató köteles a szóban elhangzott tájékoztatás esetén a Kezelési Terv részeként javasolt egészségügyi szolgáltatások megnevezését és díját írásba foglalva is a Páciens rendelkezésére bocsátani. A Kezelési Terv a Szolgáltató javaslatán alapul. A Páciens köteles aláírásával a Kezelési Terv elfogadását megerősíteni.

Amennyiben a kezelést a Szolgáltató a Kezelési Terv szóbeli közlését követően azonnal megkezdi, azt úgy kell tekinteni, hogy a Kezelési Tervet a Páciens jóváhagyta és elfogadta. Amennyiben a Páciens a vele ismertetett Kezelési Tervet nem fogadja el, abban az esetben is köteles az első vizsgálat és az orvosi konzultáció költségét a Szolgáltatónak megfizetni. A Kezelési Tervtől a Szolgáltató a Páciens egészségügyi állapota által indokolt esetben és mértékben jogosult önállóan – a Páciens előzetes beleegyezése nélkül is - eltérni, azonban ebben az esetben is köteles őt utólag az eltérés okáról és mértékéről tájékoztatni. Nagyobb szakmai eltérés esetén – amennyiben ezt a Páciens egészségi állapota, illetőleg a kezelés időpontja lehetővé teszi -, a Szolgáltató köteles erről a Pácienssel előzetesen egyeztetni.

A Szolgáltató tájékoztatja a Pácienseket, hogy a Kezelési Terv módosulása a kalkulált árajánlat módosulását is jelenti a megváltozott egészségügyi szolgáltatások költségeinek függvényében. A módosult Kezelési Terv elfogadása ebben az esetben a módosult Árajánlat elfogadását is jelenti. A Páciens köteles azon egészségügyi szolgáltatások ellenértékét is megtéríteni a Szolgáltató részére, amelyeket a Szolgáltató a Páciens egészségi állapota által indokoltan és a Páciens érdekében fejt ki a részére, olyan időpontban, amikor is a Páciens megrendelése, illetőleg hozzájárulásnak a beszerzése ehhez nem lehetséges (pl. életveszély elhárításához szükséges egészségügyi beavatkozások és szolgáltatások ellenértéke).

A Páciens az egészségügyi ellátás nyújtása során tájékoztatja az orvost, szolgáltatást nyújtó ellátó személyt minden olyan releváns adatról, információról, körülményről és tényről, amely szükséges és indokolt a kórtörténet megismeréséhez, így kifejezetten, de nem kizárólagosan az alábbiakról: korábbi betegségéről, esetleges műtétek, gyógykezelés, Páciens által szedett gyógyszerek, egészségkárosító kockázati tényezői, egyes gyógyszerek összetevőivel szembeni érzékenység.

Az egészségügyi ellátó - feltéve, ha szakmai kompetenciája és felkészültsége alapján erre jogosult - a hozzá forduló pácienst megvizsgálja. A vizsgálat megállapításaitól függően a pácienst ellátja, vagy - a megfelelő tárgyi és személyi feltételek hiánya esetén - a megfelelő feltételekkel rendelkező egészségügyi szolgáltatóhoz irányítja.

A Szolgáltató a Páciens kezeléséhez kezelési tervet készíthet, melyet megfelelő indokkal, a Páciens előzetes tájékoztatása mellett bármikor módosíthat.

A javasolt és felírt gyógyszerek rendelése az érvényes szakmai előírásoknak, protokolloknak, eljárásrendeknek megfelelően történik, a Pácienssel történt előzetes megbeszélés, felvilágosítás és egyeztetés után, figyelembe véve a Páciens eddigi kórelőzményét, alapbetegségeit azok kórlefolyását, a szövődményeket és az előzetesen nem várt, de esetlegesen kialakuló állapotromlást.

Figyelemmel a Szolgáltató és az általa foglalkoztatott orvosok által végzett tevékenységre, és annak jellegére, a Szolgáltató rögzíti, hogy bizonyos előre nem látható esetekben az általa kijelölt orvos akadályoztatva lehet abban, hogy az előre egyeztetett időpontban a Megrendelő rendelkezésére álljon és őt megvizsgálja. A Szolgáltató erre az esetre vállalja, hogy az általa kijelölt orvos akadályoztatásáról való tudomásszerzését követően a Megrendelővel haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a Megrendelő által megadott elérhetőségek valamelyike útján és tájékoztatja őt – legkésőbb az egyeztetett időpontban a helyszínen - a kijelölt orvos akadályoztatásáról, valamint arról, hogy az egyeztetett időpontban tud-e helyettesítő orvosról gondoskodni, illetőleg hogy ezen helyettesítő személyt a Megrendelő elfogadja-e. Amennyiben a Szolgáltató helyettesítő orvosról gondoskodni nem tud, vagy annak személyét a Megrendelő nem fogadja el, a felek új időpontot kötelesek egyeztetni. A Megrendelő a fenti okból történő időpont-módosítás miatt semmilyen kártérítésre nem tarthat igényt.

Figyelemmel arra, hogy a betegvizsgálat a Szolgáltató által üzemeltetett orvosi rendelőkben folyamatosan zajlik, az előre egyeztetett időponthoz képest előfordulhat csúszás a betegvizsgálat megkezdésében. A Megrendelő az ilyen időben később kezdődő orvosi vizsgálat miatt semmilyen kártérítésre nem tarthat igényt. Amennyiben a Megrendelő az orvosi vizsgálat céljára az előre egyeztetett időpontban megjelenik, de az esetleges várakozási idő miatt a tényleges orvosi vizsgálatot megvárni nem tudja, és ezt a helyszínen jelzi a Szolgáltató képviselőjének, abban az esetben a meghiúsult orvosi vizsgálat miatt a rendelkezésre állási díjat megfizetni nem köteles.

3.5. Egészségügyi dokumentáció

A Szolgáltató a Páciens egészségi állapotáról kórtörténeti adatlapot vesz fel (Kórtörténet), továbbá az általa végzett egészségügyi beavatkozásokról és ellátásokról betegkartont (Páciens karton) vezet, amely dokumentumok a vonatkozó jogszabályok és belső szabályzata szerint betegdokumentációként kezel.

A Páciens aláírásával igazolja, hogy a fentiek egy példányát átvette, annak tartalmát részletesen ismertették vele, illetve valamennyi betegdokumentáció (végzett vizsgálatok eredményei, előző zárójelentések, adathordozók: CD, RTG, stb) részére hiánytalanul átadásra kerül.

3.6. Együttműködési kötelezettség

A Feleket a szolgáltatási szerződés hatálya alatt együttműködési kötelezettség terheli. A Páciens köteles a Szolgáltatóval (a Szolgáltató orvosaival, alkalmazottaival, az ellátásban közreműködőkkel) a szolgáltatás igénybe vétele során mindvégig együttműködni. A Páciens köteles ellátni a Szolgáltatót a szolgáltatás igénybevételével összefüggően egészségügyi állapotát érintő valamennyi lényeges információval. A kezelőorvos, ellátó egészségügyi szakember a Páciens tájékoztatását ezen információk ismeretében, körültekintően, szükség szerint fokozatosan, a Páciens állapotára és körülményeire tekintettel végzi. Amennyiben a kezelés elvégzéséhez a Páciens írásbeli nyilatkozata vagy hozzájárulása szükséges, ezek hiányában a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását megtagadhatja.

3.7. Vizsgálati eredmények, egészségügyi információk közlése

A Páciens tudomásul veszi, hogy vizsgálati eredmény, Pácienssel összefüggésbe hozható egészségügyi információk telefonon történő bemondására nincs lehetőség. Kivételt képez az életet veszélyeztető eltérés, mely esetben a személyes adatfelvevőben előzetesen megadott telefonszámon, személyazonosság ellenőrzését, személybeazonosítást követően kaphat tájékoztatást, ilyen esetben a telefonon történő elérést a Szolgáltató legfeljebb két alkalommal próbálja meg.

4. Díjfizetés

A Páciens az általa igénybe vett szolgáltatásért díjfizetésre köteles. A Páciens a szolgáltatás ellenértékeként a szolgáltatások aktuális díjait a Szolgáltató weboldalán közzétett, mindenkor hatályos árlista alapján kalkulált, vagy egyedi árajánlatban meghatározott díjat köteles fizetni a Szolgáltatónak. A szolgáltatási díj az árlistában szereplő szolgáltatás ellenértéke, mely nem tartalmazza az egyéb, esteleges díjköteles szolgáltatások, valamint a felhasznált gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök árát.

Non-invazív ellátások, diagnosztikai vizsgálatok esetén a díjfizetés a szolgáltatás igénybevételét követően, a helyszínen történik. Invazív beavatkozások végzése esetén, a díj megfizetése a beavatkozást megelőzően legkésőbb 48 órával, a Szolgáltató weboldalán keresztül, azt OTP Bank által üzemeletetett elektronikus fizetési felületen keresztül, vagy a Szolgáltató bankszámlaszámára történő átutalással történik.

Az előre megfizetett díj visszatérítésére kizárólag a Szolgáltató súlyos szerződésszegése, vagy vis maior esetén van lehetőség. Egyéb esetekben, különösen, de nem kizárólag, amennyiben a Páciens a beavatkozásra nem, vagy önhibájából nem alkalmas állapotban, késve jelenik meg, a megfizetett Díj visszatérítésére a Szolgáltató nem köteles.

Amennyiben a Páciens fizetési kötelezettségének a határidő lejártát követő 15 (tizenöt) napon belül sem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult a már megrendelt, de még nem teljesített egészségügyi szolgáltatások vonatkozásában létrejött Szerződést azonnali hatályú rendkívüli felmondással felmondani. A Szolgáltatót a Szolgáltatási szerződés ezen okból történő felmondása esetén a Páciens által megrendelt egészségügyi szolgáltatások megrendelés szerinti szolgáltatási díja 50%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér illeti meg, amelyet a Páciens a Szolgáltató felmondásának a kézhezvételétől számított 8 napon belül, egy összegben, átutalással köteles megfizetni.

A Szolgáltató a mindenkori szolgáltatási díjait jogosult egyoldalúan módosítani. Szolgáltató a díjmódosítás tényét és a hatályos díjjegyzéket – a módosítás hatályba lépését legalább 15 (tizenöt) nappal megelőzően - a honlapján köteles közzétenni, valamint a rendelőben nyomtatott formában a betegváróban kifüggeszteni. A Szolgáltató által módosított díjak nem vonatkoznak a már megkötött Szolgáltatási szerződés alapján és keretében a Páciens által már megrendelt egészségügyi szolgáltatásokra, kivéve azt az esetet, amennyiben a Szolgáltató díjainak a megváltoztatására a Szolgáltató által igénybe vett, általa közvetített szolgáltatások díjának a megváltozása miatt kerül sor. Ez utóbbi esetben a Szolgáltató jogosult a díjváltozást a Pácienssel szemben a már megrendelt szolgáltatások vonatkozásában is érvényesíteni, köteles azonban a Páciens részére igénye esetén igazolni, hogy a díjváltoztatásra a közvetített szolgáltatások díjának a megváltozás miatt kerül sor.

5. Egészségügyi dokumentáció másolat igénylése

A Páciens elfogadja, hogy az orvosi szakma szabályainak, és ezáltal a rendelő belső szabályzatának megfelelően a vizit alkalmával indikált laboratóriumi, képalkotó vagy egyéb diagnosztikai eredmények kiértékelésére külön kontroll vizit keretében a további teendők, vizsgálatok, kezelés átbeszélésével együtt kerülhet sor.

Kiértékelésre sem e-mailen, sem telefonon nincs lehetőség. A kiértékelés díját a szolgáltatások díja nem tartalmazza.

Amennyiben a Páciens kiértékelésre nem tart igényt, az eredményekről a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, így különösen az 1997. évi CLIV. törvény 24§ 3/c bekezdés értelmében a jelen ÁSZF-ben és az egyedi szolgáltatási szerződés betartásával, írásban másolatot kérhet.

A másolat megküldésének esetleges költségeit a Páciens viseli.

6. Páciens felelőssége az általa kölcsönvett eszközökért

Amennyiben az orvos döntése alapján indokolt, a Szolgáltató meghatározott időtartamra Holter EKG, illetve ABPM mérésére szolgáló, vagy egyéb más készüléket (továbbiakban: eszköz) ad kölcsönbe a Páciensnek, a Páciens azt kizárólag a meghatározott célból és időtartamra jogosult használni, melyet a határozott időtartam lejártával köteles a Szolgáltatónak visszaadni.

Az átvett készülék a Szolgáltató tulajdonát képezi. A Páciens az eszközt átvételi elismervény aláírása után, a Szolgáltató által meghatározott összegű kaució ellenében veheti át, és viheti el magával a visszaadási kötelezettség terhe mellett. A kaució összege eszközönként változhat. Az eszközt a Páciens hibátlan és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles a Szolgáltatónak visszaadni, ebben az esetben a Szolgáltató a kaució összegét visszafizeti részére.

Amennyiben a Páciens az eszközt hibásan, sérülten, működésképtelen állapotban, vagy késedelmesen szolgáltatja vissza, a Szolgáltató jogosult a kauciót az eszköz javítására, új eszköz vásárlására fordítani, valamint az ebből eredő további költségeit és teljes kárát a kaución felül a Pácienssel szemben érvényesíteni.

A Páciens az eszköz átvételével kötelezi magát arra, hogy amennyiben az eszközt hibásan, hiányosan vagy használatra alkalmatlan állapotban, sérülten és / vagy késedelmesen szolgáltatja vissza, illetőleg abban az esetben, ha egyáltalán nem szolgáltatja vissza, az eszköz átvételének időpontjától számított 8 napon belül a Szolgáltató által a javításhoz, vagy az eszköz pótlásához szükséges összeget és a Szolgáltató ebből eredő további költségeit kötbérként a Szolgáltató részére teljes egészében megfizeti.

7. Felelősség

A Szolgáltató szolgáltatásait a Páciens egyéni elhatározása, saját döntése alapján veszi igénybe. Páciens a szolgáltatási szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy minden orvosi beavatkozásnak, kezelésnek van kockázata, és mindazt a kockázatot, amelyért az orvos nem tehető felelőssé, a betegnek kell viselnie. Az egyes Pácienseknél a gyógyulás menete és időtartama eltérő lehet, vagy az átlagostól eltérhet.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a következményekért, amelyek a Páciens szolgáltatási szerződésből – így jelen ÁSZF-ből is- eredő kötelezettségei megszegéséből adódik, vagy abból, hogy az orvosok és az ellátásban közreműködők egyéb, gyógyulással illetőleg a gyógykezeléssel kapcsolatos utasításait nem tartja be, az előírt gyógyszert nem szedi be vagy, nem az orvosi rendelvénynek megfelelően szedi, illetőleg az előírt terápiát nem az orvosi rendelvénynek megfelelően alkalmazza.

A Páciens tudomásul veszi és írásban nyilatkozik arról, hogy amennyiben vizsgálat(ok) céljából mintavételre került sor, azonban az eredményekért nem jelentkezik a mintavételt követő időszakban az eredmények várható elkészültének idejéig, a Szolgáltató nem vállal felelősséget az elmaradt terápia miatti esetleges egészségkárosodásért.

A Szolgáltató minden tőle elvárható lépést megtesz azért, hogy az ellátás során érvényesüljenek a jogszabályban foglalt, vagy egyéb szakmai szabályok, így különösen a tudomány mindenkori állását tükröző és bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek, ezek hiányában a megalapozott, széles körben elfogadott szakirodalmi közlésekre, vagy szakmai konszenzusra támaszkodó szakmai ajánlások, valamint azért, hogy a szolgáltatása a rendelkezésre álló erőforrások optimális felhasználásával szakmailag hatásosan nyújtható legyen.

8. Személyes adatok kezelése, adatvédelem, betegjogok

A Páciens a szolgáltatás igénybevételéhez köteles a Szolgáltató rendelkezésére bocsátania, az egyedi szolgáltatási szerződésben feltüntetni legalább az alábbi adatokat: családi és utónév, születési név, születési hely és idő, anyja neve, TAJ száma, lakcím, telefonszám, e-mail cím, A szolgáltatási szerződés megkötéséhez, valamint a Páciens személyazonosságának megállapítása céljából a Páciens hozzájárulását adja ahhoz, hogy azonosítása érdekében Szolgáltató személyazonosító igazolványát (személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány) és lakcímkártyáját elkérje, szükség esetén azokról másolatot készítsen.

A Szolgáltató elkötelezett a Páciensek adatainak legmagasabb szintű, jogszabályban rögzített védelme iránt. A Szolgáltató a honlapján közzéteszi az Adatvédelmi Nyilatkozatot.

Az egyedi szolgáltatási szerződés külön is tartalmazza a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét.

A Szolgáltató a Páciens előzetes hozzájárulásán alapuló adatkezelést minden esetben a hatályos jogszabályokban foglaltak maradéktalan betartásával, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info. tv.) valamint a 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvényben foglaltaknak megfelelően végzi.

9. Egyéb rendelkezések

A Páciens jogosult a számára egyéniesített formában megadott teljes körű tájékoztatásra. A Pácienst megillető tájékoztatásoz való jog vonatkozásában az Eütv. rendelkezései az irányadóak. A Szolgáltató rögzíti, hogy a tájékoztatást a Páciens részére saját választása szerint akár szóban, akár írásban megadhatja. A Szolgáltató a tájékoztatást magyar nyelven nyújtja.

Amennyiben a Páciens igénye alapján a tájékoztatáshoz tolmácsot, vagy jeltolmácsot vesz igénybe, úgy ezen személy kiválasztása és megbízása a Páciens feladata, és díját és költségeit a Páciens köteles viselni. A Szolgáltató a tolmács magatartásáért és tevékenységéért semmilyen felelősséget nem vállal.

A Páciens a Kezelési Terv, az egyes elvégzett vizsgálatokról készült és részére átadott egészségügyi dokumentáció, vagy a számla átvételének az aláírásával elismeri, hogy az általa igényelt és megfelelő, kielégítő tájékoztatást a Szolgáltatótól, illetőleg az annak képviseletében eljáró személytől megkapta.

A cselekvőképes Páciens a tájékoztatásról lemondhat, kivéve, ha betegsége természetét ismerni kell ahhoz, hogy mások egészségét ne veszélyeztesse. Ha a beavatkozásra a Páciens kezdeményezésére és nem terápiás célból kerül sor, a tájékoztatásról való lemondás csak írásban érvényes.

A Pácienst megilleti az önrendelkezéshez való jog. Ennek keretében a Páciens szabadon döntheti el, hogy kívánja-e a Szolgáltató egészségügyi szolgáltatásait igénybe venni, illetve annak során mely beavatkozások elvégzésébe egyezik bele, illetve melyeket utasít vissza. A Páciens döntése nem érinti azonban a Páciens díjfizetési kötelezettségét a Szolgáltató által már elvégzett, illetőleg elvégezni megkezdett szolgáltatások vonatkozásában, amelyek ellenértékét köteles megtéríteni a Szolgáltatónak.

A Páciensnek joga van arra, hogy a kivizsgálását és kezelését érintő döntésekben részt vegyen. A Szolgáltató részéről bármilyen egészségügyi beavatkozás elvégzésének feltétele, hogy ahhoz a Páciens megtévesztéstől, fenyegetéstől és kényszertől mentes, megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezését adja. A Páciens ezen beleegyezését szóban, írásban és ráutaló magatartással is megadhatja, kivéve, ha törvény eltérően rendelkezik. A felek megállapodnak abban, hogy a Kezelési Terv, az egyes elvégzett vizsgálatokról készült és részére átadott egészségügyi dokumentáció, vagy a számla átvételének az aláírásával, illetőleg a Szolgáltató egészségügyi szolgáltatásának az előzetes orvosi vizsgálatot és tájékoztatást követő tényleges igénybevételével a Páciens jelen pont szerinti beleegyezését megadottnak kell tekinteni.

Az invazív beavatkozásokhoz a Páciens írásbeli, vagy – amennyiben erre nem képes – két tanú együttes jelenlétében, szóban vagy más módon megtett nyilatkozata szükséges.

A beavatkozás elvégzéséhez szükséges Páciensi beleegyezés hiányában, vagy megadásának a megtagadása esetén a Szolgáltató jogosult az egészségügyi beavatkozás elvégzését megtagadni és a megkötött szolgáltatási szerződéstől elállni, a jelen ÁSZF-ben szabályozott jogkövetkezmények (kötbér) alkalmazása mellett.

A Páciens a beavatkozás elvégzéséhez való beleegyezését bármikor visszavonatja, az alapos ok nélküli visszavonás esetén azonban köteles az ennek következtében felmerült és indokolt Szolgáltatói költségek megtérítésére.

A cselekvőképes Páciens - ha az Eütv. eltérően nem rendelkezik - közokiratban, teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy - írásképtelensége esetén - két tanú együttes jelenlétében megtett nyilatkozattal

a, megnevezheti azt a cselekvőképes személyt, aki jogosult helyette a beleegyezés, illetve a visszautasítás jogát gyakorolni, illetve, akit az Eütv. 13. § alapján tájékoztatni kell,

b, az a, pontban meghatározott személy megjelölésével vagy anélkül az Eütv. 16. § (2) bekezdése szerinti személyek közül bárkit kizárhat a beleegyezés és a visszautasítás jogának helyette történő gyakorlásából, illetve az Eütv. 13. § szerinti tájékoztatásból.

Amennyiben a Páciens cselekvőképtelen és nincs az előbbi bekezdés a) pontja alapján nyilatkozattételre jogosult személy, a beleegyezés és a visszautasítás jogának a gyakorlására az Eütv. 16. § (2) bekezdésében megjelölt sorrendben az ott megjelölt személyek jogosultak. Az egy sorban nyilatkozattételre jogosultak ellentétes nyilatkozata esetén a Páciens egészségi állapotát várhatóan legkedvezőbben befolyásoló döntést kell figyelembe venni.

A Páciens beavatkozásokba történő beleegyezését vélelmezni kell, ha egészségi állapota következtében beleegyező nyilatkozat megtételére nem képes, és

a, a fentiek szerint a beleegyezés jogának a gyakorlására a Páciens által megnevezett személy nyilatkozatának beszerzése késedelemmel járna;

b, invazív beavatkozások esetén akkor, ha az előbbi, vagy az Eütv. 16. § (2) bekezdése szerinti személy nyilatkozatának beszerzése késedelemmel járna és a beavatkozás késedelmes elvégzése a Páciens egészségi állapotának súlyos vagy maradandó károsodásához vezetne.

A Páciens beleegyezésére nincs szükség abban az esetben, ha az adott beavatkozás vagy intézkedés elmaradása mások - ideértve a 24. hetet betöltött magzatot is - egészségét vagy testi épségét súlyosan veszélyezteti, továbbá ha a beteg közvetlen életveszélyben van.

A cselekvőképes Pácienst megilleti az ellátás visszautasításának joga, kivéve, ha annak elmaradása mások életét vagy testi épségét veszélyeztetné. A Páciens minden olyan ellátást, amelynek elmaradása esetén egészségi állapotában várhatóan súlyos vagy maradandó károsodás következne be, csak közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban, illetve írásképtelensége esetén két tanú együttes jelenlétében utasíthat vissza. Ez utóbbi esetben a visszautasítást az egészségügyi dokumentációban rögzíteni kell, amelyet a tanúk aláírásukkal hitelesítenek. Az életfenntartó vagy életmentő beavatkozás visszautasítására és annak részletszabályaira, illetőleg a cselekvőképes személy későbbi esetleges cselekvőképtelensége esetére tett nyilatkozataira és azok tartalmára az Eütv. rendelkezései az irányadóak.

10. Záró rendelkezések

Amennyiben jelen ÁSZF, illetve a Szerződés egyes rendelkezései vagy rendelkezéseinek egy része érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, vagy azzá válna, úgy ez nem érinti az ÁSZF, illetve a Szerződés többi részének érvényességét. Ebben az esetben (akár kiegészítő) értelmezés révén azok a szabályozás(ok) érvényesek, amelyek a lehető legjobban megfelelnek az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés(ek) gazdasági célkitűzéseinek. Amennyiben egy ilyen értelmezés jogi okok miatt lehetetlen lenne, úgy a Felek visszavonhatatlanul kötelezik magukat arra, hogy – jelen szabályozás szellemében – kiegészítő Szerződés(eke)t kötnek. Az előző bekezdésben foglalt szabályozás értelemszerűen érvényes az ÁSZF illetve a Szerződés végrehajtása vagy értelmezése során esetleg felmerült szabályozási hézagokra is.

A Szolgáltató bármikor jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására, köteles azonban a módosítás tényét, és a módosult ÁSZF-et honlapján közzétenni. A jelen ÁSZF módosítása nem hat ki a már korábban megkötött Szolgáltatási szerződésre.
A Felek a Szerződésből eredő vagy azzal összefüggő, mindenekelőtt a Szerződés megszegésével, fennállásával, érvényességével, vagy értelmezésével kapcsolatos vitás kérdések eldöntését a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. számú törvény rendelkezései, illetve a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadóak.

Jelen ÁSZF 2017. április 18. napjától hatályos.

OTP bank - Általános szerződési feltételek

Narancslével a demencia ellen

Egy kis pohár narancslé napi fogyasztása már jelentősen csökkentheti a demencia kialakulásának kockázatát

Semmelweis Kft. a 17. FINA Világbajnokságon – videók

A 17. FINA Világbajnokság orvosi biztosítását a Semmelweis Egészségügyi Kft. látta el. Tekintse meg az interjúkat az orvosi ellátást biztosító szakemberekkel!

Top
Ez a weboldal sütiket használ.
Az európai uniós jogszabályok értelmében kérem, engedélyezze a sütik használatát, vagy módosítsa adatvédelmi beállításait!
OKTovább olvasom